• Visit from Leadership Kauai
  • Kaneioluma Project in San Franciso Chronicle
  • 2017 Koloa Days Historical Presentation
  • Visit from E Alu Pū
  • Generous Donations from Kiahuna Plantation
  • Visit from Kekaha Elementary Students
  • Kaneiolouma in San Francisco Chronicle
  • Uncle Billy on Outside TV
  • Kauai Midweek Magazine Cover Story
  • Video Interview with CKTV Students

Ka Moolelo o Kauai

O Kukona ka mo’i o ke aupuni o Kauai, huiia me Kaula, Niihau, a me Lehua i na makahiki 1400. Noloko mai no o Kukona kekahi lalani alii nana i hoomalu maluna o ka aina a hiki ia Kaumualii (hanauia 1778 a make 1824) a lilo ke aupuni ia Kamehameha i ka makahiki 1810 ma ke kuikahi mawaena o ke aupuni o Kauai a me ke aupuni o Kamehameha. 

O Manokalanipo ke keiki a Kukona. Oia ka mo’i i mele nui ia’i iloko o na mele e like me Nani Waialeale a me Kauai Beauty. O ke kumu o kona mele nui ia ana, no ka mea, oia ka mo’i o ka aina nei nana i kukulu i kona aupuni me ka hoonohonoho pono ana i na mahele aina like ole he moku a he ahupuaa me ka hoonoho ana i na alii maluna o kela me keia na lakou e lawelawe no ka pono o ka lahui. Mamuli o keia papa hana, ua lako ka aina a lako ka ai a me ka i’a na kanaka. Ma ia hope mai ikeia ka laha loa o ka maluhia maluna o ka aina a ua nui ke alohaia o ua mo’i nei. 

Kauaʻi's Cultural Heritage

Kūkona is a king of the 15th century of a dynasty that ruled the Kaua‘i Kingdom (including the islands of Kaua‘i, Ni‘ihau, Lehua and Ka‘ula) for five hundred years until the last king, Kaumuali‘i (circa 1778–1824), at which time King Kamehameha of the Hawai‘i Kingdom took over reign.

Kūkona’s son, Manokalanipō, is praised in Kaua‘i society through chants, songs, and proverbs as the one who organized the system of land management and politics in which the island is divided into districts (moku) and sub-districts (ahupua‘a), each with their land managers (ali‘i) who answered to the ali‘i ‘aimoku (paramount king). This system led to long lasting peace and advances in economy, engineering, architecture and culture.