• Visit from Leadership Kauai
  • Kaneioluma Project in San Franciso Chronicle
  • 2017 Koloa Days Historical Presentation
  • Visit from E Alu Pū
  • Generous Donations from Kiahuna Plantation
  • Visit from Kekaha Elementary Students
  • Kaneiolouma in San Francisco Chronicle
  • Uncle Billy on Outside TV
  • Kauai Midweek Magazine Cover Story
  • Video Interview with CKTV Students

Holomua ka Naauao

Ua holomua loa ka naauao o kanaka mamuli o ke akamai o ka noho alii ana o Manokalanipo. I kona wa i kukuluia’i na loko ia e like me ka mea kamaaina i keia au nei, a peia pu ka hana hooulu ai iloko o ka loi kalo. Mamuli o keia mau hana akamai, ua hiki ke hoolakoia ka ai a me ka i’a i ka lahui kanaka a nui loa. 

Ke Kaua a me ka Maluhia 

Ua ikeia na kaua ma keia wahi nei o Kauai nei. I ke au ia Kukona, ka makua kane o Manokalanipo, ua kii mai ka mo’i o Kalaunuiohua mai Hawaii mai i huiia’i me na alii o Maui, Molokai, a me Oahu a hoouka kaua mai la i ko Kauai nei poe. O Poipu nei kahi a lakou i pae mai ai, aka, mamuli o ke akamai o ka hana a Manokalanipo, ua hoopuniia na puali koa no waho mai mauka aku o Kaneiolouma nei a hopuia na alii o lakou. Ua iini o Kukona i ka maluhia a ua hookuu oia i keia poe hoa paio e hoi i ko lakou mau aina me ka hoohiki pu mai i ka maluhia a me ke kii hou ole ana mai e hoouka kaua i ko Kauai poe. O ka inoa o ua kaua la, o Ke Kaua o Kawelewele, a o ka inoa o ka maluhia i hoohikiia’i, o Ka Lai Loa o Kamaluohua. Ua maluhia ka aina a hiki loa mai i keia au nei. 

A Growing Society

Kānaka Maoli (native Hawaiians) have lived in the area surrounding Kānei‘olouma for several centuries. Upon settling the area, Kānaka Maoli organized their system of governance, economy, and technologies. Accounts tell of the activities of our island’s people in the area of Kānei‘olouma, including battles fought between great armies, the activities of powerful sorceresses, the birth of heroes who became deified as gods, the establishment of the area as a powerful religious center for the worship of gods of the ocean and the elements of nature, and the development of agricultural innovations on an amazing scale with extensive above-ground aqueducts and irrigated taro fields and fishponds, which made feeding a large population possible and consistent. 

After Western contact in the late 1700s, the area of Po‘ipū became a sea port of call, facilitating the development of the first sugar plantation in the Hawaiian Islands in Kōloa in 1835 just two miles inland of Kānei‘olouma.