• Visit from Leadership Kauai
  • Kaneioluma Project in San Franciso Chronicle
  • 2017 Koloa Days Historical Presentation
  • Visit from E Alu Pū
  • Generous Donations from Kiahuna Plantation
  • Visit from Kekaha Elementary Students
  • Kaneiolouma in San Francisco Chronicle
  • Uncle Billy on Outside TV
  • Kauai Midweek Magazine Cover Story
  • Video Interview with CKTV Students

Ka Mea Nui o ke Kau ana o na Hoku

Maheleia ka lani ma ka hapalua like ma ka huihui hoku o Nakao ma kona kaha ana mai ka hikina a ke komohana. Pela e maheleia ai ke kukulu akau mai ke kukulu hema. O Maiaku kekahi inoa no Nakao. Ua pomaikai o Hawaii i ka ike aku ia Hoku Paa ma ke kukulu akau a me ka huihui hoku o Newa ma ke kukulu hema i ka wa hookahi, oiai ma na pae aina o ka aoao hema o ka Pakipika, ikeia o Newa iluna loa o ka lani i ka po, aka, aole ikeia o Hoku Paa. Kau kela hoku malalo o ke alihi lani ma ke kukulu akau i ka nana ana mai ia mau pae aina mai. 

Na Kau o ka Makahiki 

I kekahi hapa o ka makahiki, aole ikeia o Nakao iluna o ke alihi lani i ka po ma Hawaii nei, aka, iloko o Nowemapa, kau o Nakao iluna o ke alihi lani a ikeia i ka po. I ke kau ana mai o Hilo iloko o Okakopa, kau mai ka huihui hoku o Makalii. Manaoia o keia ka hoailona no ka hoomaka ana o ke kau makahiki, oia na mahina e hoolaulea nui ia’i ke kau me na paani Hawaii like ole. 

Celestial Navigation

A Hawaiian celestial understanding is fundamental to the way our ancestors lived their lives. Time is not seen in terms of the clock dial rather it’s measured by the 30 phases of the moon, the position of the sun during the seasons and the star movements at night. The day-to-day life in the pursuit of fishing, farming, building, voyaging, etc., are all regulated by astronomical cycles and this implies that all classes of society understood fundamental movements of the heavens. 

The Movements of Stars 

From the perspective of man, the world is fixed and unmoving in space. The stars (hōkū) rotate across our sky from east to west in fixed arches like rainbows, rising and setting on their exact counter point. The planets (hōkūhele) are the wanderers that move in and out of the star arches. Maiakū or Nākao (Orion’s belt) is considered the east-west axis of the sky as it rises nearly due east over Ka Piko o Wākea (the equator) and sets nearly due west every time. Combined with Hōkū Pa‘a (Polaris) and Hōkū Newe (Southern Cross), the four cardinal directions and the four quadrants are established.